Házirend

Bejelentkezés

A vendégek szobakulcsként kártyát kapnak, amelyhez a szobában lakó vendég(ek) regisztrálása szükséges. A regisztráció a bejelentőlap pontos kitöltését és a vendég személyazonosságának igazolását jelenti. A szobákat a megérkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni.

A szoba korábbi elfoglalása esetén az apartman ház jogosult a szerződésben meghatározott felárat felszámítani.

Kijelentkezés

A távozás napján a vendég a szobát poggyászával, bevitt dolgaival együtt 11:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott chipkártyát a recepción leadni. A szoba későbbi elhagyása esetén az apartman ház jogosult a szerződésben meghatározott felárat felszámítani. A vendég az apartman házi tartózkodása ellenértékét legkésőbb az apartman házából való végleges távozása előtt köteles az apartman házi szerződésben meghatározott módon kiegyenlíteni. A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén az apartman ház jogosult a vendég apartman házába bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni. Fizetés nélküli távozás esetén az apartman ház a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli. Az utólag felmerült és ki nem egyenlített díj összegét az apartman ház a vendég bankkártyájára terheli.

Látogatók

Az apartman ház szobáiban csak a recepción regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A látogató által a vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget az apartman ház kizárja. A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli vendég után portai/rack árat számol fel az apartman ház.

18 év alatti vendégek

14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a szobában. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért. Az apartman ház szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe. Az apartman ház területén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.

Eszközök, berendezések

A vendég köteles az apartman ház eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég az apartman ház felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni. Az apartman ház berendezési, felszerelési tárgya az apartman ház területéről kizárólag az apartman ház előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. Az apartman házi szoba bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag az apartman ház munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti. Az apartmani dolog elvitele az apartman ház előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben az apartman ház megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket. Az apartman ház bármely eszközének, berendezési, felszereltségi tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni az apartman háznak. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget az apartman ház kizárja.

Telefon

A szobatelefon használata díjköteles. Az apartman ház a telefonálás költségét a szolgáltató telefontársaság díjai alapján apartmani felárral terheli automatikusan a vendég szobaszámlájára. A hívás díja mindaddig felszámításra kerül, amíg a telefonkagyló visszahelyezésével nem történik meg a beszélgetés bontása. Az apartman házon belüli hívások díjmentesek.

Biztonság

Az apartman ház az épületben és annak külső (utcai) és belső (udvari) környezetében a vendégek és az apartman ház vagyon- és személybiztonsága érdekében zártláncú kamerarendszert üzemeltet, amely napi 24 órában, folyamatosan készít és rögzít felvételeket. A vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő tűzoltó utasításait követni. Tűzoltó palackok az apartman ház folyosóin, emeletenként találhatók. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul riasztani a recepciót. Az apartman házi szobában tilos vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket – ide nem értve a laptopot, notebookot, tabletet, fényképezőgépet, videokamerát – üzemeltetni.

Az apartman ház területére be nem vihető dolgok

Az apartman ház az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:

  • a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,
  • a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
  • nem az apartman ház üzletében, kiszolgáló automatájából vásárolt, vett élelmiszer, ital (ide értve alkohol tartalmú italokat is),
  • különösen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy,
  • tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
  • hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
  • pszichotrop anyag,

Ha a vendég az apartman ház előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be az apartman ház területére, azt az apartman ház a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja. Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget az apartman ház kizárja. A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a apartman házának.

Dohányzás

Az apartman ház nemdohányzó ház. Ennek értelmében az apartman ház zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint az apartman házához tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata. Az apartman ház alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint az apartman ház területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására, illetve a dohányzás, elektromos cigarettázás abbahagyására. A vendég, illetve az apartman ház területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy az apartman ház területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt az apartman házát az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az apartman ház jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.

„Ne Zavarj! Do not disturb” figyelmeztető tábla

Az apartman házi alkalmazottak a szobatakarítást reggel 9 órától végzik folyamatosan.

A vendég a „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető táblának a szobaajtó külső kilincsére történő kiakasztásával határozottan jelzi, hogy az apartman ház munkatársai ne zavarják, ne kopogjanak és ne lépjenek be a szobába.

A “Ne Zavarj! Do not disturb” figyelmeztető táblácskát a vendég a saját felelősségére és kockázatára helyezi el a bejárati ajtó külső kilincsén. Ha az apartman ház munkatársai a vendég elutazásának napján a szobája kilincsén „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető táblát találnak, és a vendég az apartman ház telefonhívására nem reagál, úgy az apartman ház munkatársai 11:00 óra után bármikor bemehetnek a szobába.

Rendkívüli helyzetben (például tűz, terrortámadás stb.) előzetes telefonhívás nélkül, illetve amikor az apartman ház a rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezi, hogy a szobában a vendég élete, egészsége, testi épsége, vagyonbiztonsága veszélyben van vagy veszélyben lehet, és a vendég az apartman ház telefonhívására nem reagál, úgy az apartman ház munkatársai jogosultak bemenni a szobába.

A „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető tábla nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, sérelemért az apartman ház nem vállal felelősséget.

Napi takarítás

Az apartman ház naponta egyszer, 9:00 és 14:00 között takarítja a szobát. Amennyiben a szoba takarítását végzők ezen időszak alatt a szoba külső kilincsén „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető táblát találnak, úgy a szoba takarítását nem végzik el, ezért a vendég díjcsökkentést vagy kártalanítást nem követelhet. Környezetvédelmi szempontból kizárólag a fürdőszoba padlózatára helyezett törülközőket cseréli az apartman ház.

Extra takarítás

Extra takarításnak minősül minden olyan a szoba eszközeit, berendezéseit érintő takarítás, amely a napi rutinnal nem végezhető el, további vegyi kezelést igényel vagy selejtezésre kerül. Ennek költsége a súlyosságtól függően 20-50 euro, melyet a nap folyamán, de legkésőbb távozáskor köteles a vendég megtéríteni. Távozás után a vendég által megadott hitelkártyát terheljük meg az összeggel.

Rendellenes magatartás

A vendégek nyugalma érdekében az apartman ház területén 22:00 óra után – kivéve az apartman ház által szervezett vagy engedélyezett rendezvény, program esetében – tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb. Az apartman ház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére. Az apartman ház munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért az apartman ház egyenként 5.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett vendég szobaszámláját. A harmadik figyelmeztetés után az apartman ház jogosult az apartman házi szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a vendéget az apartman házából visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani. Az apartman ház kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

Talált tárgyak

A talált tárgyakat a recepción lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket az apartman ház megsemmisíti. A tárolható tárgyakat az apartman ház 3 hónapig őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az őrzéssel felmerült költségek megtérítése ellenében veheti át a tárgyat

Az apartman ház kártérítési felelőssége

Az apartman ház a vendég apartman házába bevitt dolgaiban keletkezett kárért – a bevitelből kizárt dolgok kivételével – felelősséggel tartozik. Az apartman ház a készpénz, értékpapír, értéktárgy esetében csak akkor köteles a keletkezett kárt megtéríteni, ha a vendég ezeket a szobaszéfben helyezte el. Az apartman ház kifejezetten felhívja a vendég figyelmét, hogy készpénzét, értéktárgyát, értékpapírját a szobában lévő széfben helyezze el. Ha a széf nem vagy nem rendeltetésszerűen működik, a vendég köteles erről az apartman ház recepcióját haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából vagy a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért a vendég viseli a felelősséget. A vendég egyéb bevitt dolgaiban keletkezett károkért az apartman ház csak akkor tartozik felelősséggel, ha a káresemény a vendég által rendszerint használt, vagy a vendég számára nyitott helyen következett be, például: az apartman házi szoba, folyosó, lobbi, kert, parkoló. Az így keletkezett kárért az apartman ház legfeljebb a vendég által fizetett egy napi szobaár ötvenszereséig köteles helytállni. Mentesül az apartman ház a kártérítési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a vendégek és az alkalmazottak körén kívüli elháríthatatlan ok miatt következett be, vagy a kárt a vendég maga okozta. A vendég az apartman ház berendezéseit rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét az apartman ház kizárja.

Adatvédelem

Az apartman ház a vendég jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni épületbeli tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre. A vendég tudomásul veszi, hogy az apartman ház jogszabály rendelkezése alapján köteles a megkereső hatóság részére a vendég megkeresésben kért személyes adatait kiadni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak. A jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben az apartman ház nem emelhet kifogást.

Hogyan értékelné a City Home oldalát?